Obchodní podmínky

Obchodní podmínky:

I. Zákazník je povinen vyzvednout si šaty a další věci v dohodnutém termínu (půjčení probíhá zpravidla den před nebo v den termínu užití. Na přání zákazníka i v jiný den. Cena za vypůjčení v jiný termín se určuje individuálně.). Přesná a závazná cena je vždy uvedena v nájemní smlouvě.

1. předměty se půjčují pouze osobám starším 18ti let, na základě předloženého občanského průkazu nebo jiného průkazu totožnosti.

2. zákazník si závazně objedná vypůjčení předmětu písemnou závaznou objednávkou (rezervační formulář).

II. Rezervováním šatů přes webové stránky si zajistíte, že v době, kdy si budete chtít šaty vyzkoušet , budou k dispozici v půjčovně. Rezervace šatů z našich webových stránek je platná 3 dny, pokud si zákazník nedohodne návštěvu půjčovny a nepodepíše platný rezervační formulář.

III. Zákazník při závazném objednání složí zálohu ve výši 50% z celkové částky půjčovného (záloha se vrací zákazníkovi pouze v případě, že svou objednávku zruší 14 dnů před termínem půjčení. Jinak má pronajímatel nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši složené zálohy). Zbylou část zákazník uhradí v den vypůjčení předmětu.

1. při předání šatů zákazníkovi, se zákazník přesvědčí o jejich stavu.

2. vrácení výpůjčených předmětů se uskutečnňuje vždy den po jejich užití, nebo v den uvedený v nájemní smlouvě. V případě, že zákazník nevrátí předmět nájmu ve sjednaný den, je povinen zaplatit pronajímateli za každý započatý den nájemné ve výši 10% z celkového půjčovného.

IV. V případě ztráty, odcizení nebo poškození šatů a dalších věcí – zejména značného znečištění, propálení nebo poškození obdobného druhu, má pronajímatel nárok na náhradu škody (opravu či pořízení věci nové stejného druhu), která bude nájemci účtována. Nárok na uhrazení nové věci stejného druhu má pronajímatel i v případě, že poškození věci bude takového rozsahu, že věc již nebude možné použít jako předmět nájmu v půjčovně.

1. při poničení předmětů je zákazník povinen uhradit jejich opravu. K tomuto účelu složí zákazník zálohu na tuto opravu. Výše zálohy stanoví pracovník půjčovny tak, aby se co nejblíže rovnala předpokládané ceně opravy. U krátkých koktejlových šatů se částka zálohy pohybuje cca 500,- Kč, u dlouhých společenských šatů se částka zálohy pohybuje cca 1.000,- Kč.

2. půjčovna při provedení opravy předloží zákazníkovi vyúčtování. Případný rozdíl doplatí zákazník (doplatek) ihned při předložení vyúčtování. Přeplatek je zákazníkovi vrácen v den předložení vyúčtování.

V. Pronajímatel může nájemci účtovat další služby, které mu za jeho žádost v souvislosti s předmětem nájmu poskytne ( výměna šatů apod.)

VI. V ceně půjčovného je již zahrnut poplatek za vyčištění a vyžehlení šatů, proto zákazník nesmí předměty upravovat, čistit, prát a žehlit. Dále v ceně zapůjčení předmětu jsou veškeré drobné úpravy na šatech, v případě rozsáhlejších úprav na šatech se účtuje podle sazebníku švadleny.

VII. Na reklamace uplatňované při vrácení věci nebude brán zřetel.

VIII. Zkoušku šatů doporučujeme nejméně 10 dní před termínem dané společenské události a je potřebné se na ni telefonicky, e-mailem, rezervačním formulářem objednat. Tato zkouška je zdarma.

IX. Každý zákazník musí být prokazatelně seznámen s tímto řádem, což potvrdí svým podpisem v nájemní smlouvě.